opieka wytchnieniowa

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2023

na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa  ” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program ma także zapewniać:

 

 • w  odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

 

 • w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Usługi świadczone w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym
z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi wytchnieniowej  w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • karta zgłoszenia zał. Nr 7 do Programu
 • orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie równoważne);
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej – FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Załącznik nr 2 do Regulamin

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

 1. ocena stanu funkcjonowania zawarta w Karcie FIM oraz występowanie niepełnosprawności sprzężonych i potrzeba wysokiego poziomu wsparcia
 2. sytuacja zdrowotna i życiowa opiekuna,
 3. pierwszeństwo będą miały osoby, które nie korzystają z innych programów świadczących podobna pomoc (m.in. AOON). wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej       i           opiekuna       faktycznego, tj.         skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia opiekuna i  osiągnięcia celu Programu .

Wypełnione druki należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej

– osobiście;

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tyrawie Wołoskiej , Tyrawa Wołoska  175, 38-535 Tyrawa Wołoska

– elektronicznej na skrzynkę za pośrednictwem skrzynki Epuap /gopstyrawawoloska/SkrytkaESP

Nabór trwa do 21 lutego 2023 r.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 13 46 569 39

 

za. 2 do regulaminu

ZACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023

ZACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-1 (1)

ZAŁĄCZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA_RODO_OW_

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność