W dniu 6 marca 2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+”

obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego

Konsultacje potrwają do dnia 28.03.2023 r.

 

Jakie kierunki rozwoju są priorytetowe w zakresie mobilności dla naszego obszaru?
W jakim zakresie powinna być prowadzona współpraca samorządów?
Czy wskazane cele w dokumencie są właściwe? Jak powinniśmy rozwijać transport?
To tylko niektóre z aspektów poruszonych w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie dokumentu.

 

Informacje o konsultacjach:

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 06.03.2023 r. do dnia 28.03.2023 r.
  2. Projekt dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+” dostępny jest na stronach internetowych samorządów.
  3. Uwagi i wnioski można zgłaszać poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład Obszaru:
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na sanok@gmail.com
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy:

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+”,

  • osobiście podczas spotkań konsultacyjnych stacjonarnych oraz online

 

  1. W ramach konsultacji odbędą się spotkania stacjonarne:

09.03.2023 r. (czwartek) , o godz. 12:00 – Urząd Miasta Sanoka, Sala Herbowa nr 64

09.03.2023 r. (czwartek),  o godz. 16:00 – Urząd Miasta i Gminy Lesko, Sala Narad nr 7

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie online:

06.03.2023 r. (poniedziałek) od godziny 16:00 do godziny 17:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRmYjdkNjEtNmIxMy00NDM3LTk2ODgtZjM2ZWVjN2I0NDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

 

oraz będzie prowadzony dyżur konsultanta online w dniach:

13.03 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 17:30

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ0MzIyNjMtZWY3ZC00NDMzLWIxOWItZGQ0OTIzMjFmNGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

 

16.03.2023 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 18:30 

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE1MWNjNWYtZTRjYy00NmM3LTg2YjctNDRlOGI3MGU0NWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

 

  1. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 28.03.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Baner_v3_825_275

 

 

Formularz zmian do projektu PZM2030+

Formularz zmian do projektu PZM2030+

Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ znajduje się na stronie BIP jako załącznik do informacji o konsultacjach

społecznych pod linkiem:

http://bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-342-3111

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność