NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

                    na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (załącznik nr 7);

Klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 12);

Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
o niepełnosprawności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie strony

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie stron o zapoznaniu się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz Regulaminem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Tyrawie Wołoskiej dot. realizacji usług w ramach Programu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – oświadczenie uczestnika o korzystaniu z innych form pomocy

 

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

Analiza wniosków kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny/ instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcie celu Programu.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do Programu znajdą się na liście rezerwowej.

 

Wypełnione druki należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej

– osobiście;

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej , Tyrawa Wołoska  175, 38-535 Tyrawa Wołoska

– elektronicznej na adres: Epuap /gopstyrawawoloska/SkrytkaESP

 

Nabór trwa do 21 lutego 2023 r.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 13 46 569 39

za. 3 do regulaminu owidaczenie strony

Zacznik_nr_12_do_Programu_AOON_JST Rodo (1)

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu

Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-1

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON_JST-Karta-zgloszenia (2)

Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON_JST karta zgoszenia

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność