Informacja o przebiegu gminnego ćwiczenia doskonalącego pk. WRZESIEŃ – 2023

Zdjęcia z ćwiczeń

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia doskonalącego nt. „Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa i realizacji zadań obronnych”, w dniu 8 września 2023 r., w godz. 7.30 – 13.00, zostało przeprowadzone ćwiczenie doskonalące Gminy Tyrawa Wołoska pod kryptonimem „WRZESIEŃ – 2023”.
Ćwiczenie doskonalące odbyło się zgodnie z koncepcją i planem przeprowadzenia ćwiczenia, które zostały opracowane przez inspektora ds. obronnych, OC i ZK, a jego zasadniczymi celami było:
1) doskonalenie praktycznych umiejętności wykonywania określonych czynności przez zespoły zadaniowe, wynikające z opracowanego zakresu obowiązków w czasie realizacji zadań oraz realizacji procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych ze stanowiska kierowania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska;
2) zgrywanie ćwiczących zespołów zadaniowych oraz innych służb i podmiotów biorących udział w ćwiczeniu, w wykonywaniu zadań obronnych;
3) sprawdzenie zdolności rozwinięcia i funkcjonowania wybranych elementów głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy oraz zdolności i szybkość reagowania na zakłócenia w trakcie realizacji zadań operacyjnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
Zgodnie z ogólnymi założeniami kierownikiem ćwiczenia była Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak – Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, a osobą odpowiedzialną za przebieg ćwiczenia był Pan Janusz Burak – inspektor ds. obronnych, OC i ZK w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska.

Ponadto w ćwiczeniu wzięli udział:
1) Kierownictwo Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
2) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
3) Obsada Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
4) Obsada Stałego Dyżuru Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
5) Obsada Akcji Kurierskiej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
6) Funkcjonariusze KP Policji w Sanoku,
7) Żołnierze 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku,
8) ZRM Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku,
9) Strażacy – ratownicy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyrawie Wołoskiej.

Poszczególne epizody ćwiczenia realizowane były w kilku etapach, według planu przeprowadzenia ćwiczenia z uwzględnieniem sytuacji określonych w założeniach do ćwiczenia. W ramach realizacji epizodów praktycznych przeprowadzono:
1) Uruchomienie i praktyczne rozwinięcie Stałego Dyżuru Wójta Gminy Tyrawa Wołoska,
2) Posiedzenie GZZK w Tyrawie Wołoskiej nt.: „Ocena zaistniałej sytuacji oraz przedstawienie propozycji dotyczących realizacji zadania operacyjnego wybranego
z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Tyrawa Wołoska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
3) Rozwinięcie tymczasowego biura przepustek, zorganizowanie ochrony Głównego Stanowiska Kierowania oraz budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,
4) Rozwinięcie Akcji Kurierskiej oraz praktyczne przeprowadzenie akcji doręczania dokumentów powołania adresatom na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, w czasie trwania której zaplanowano i zrealizowano epizod: wypadek drogowy z udziałem jednego z kurierów, zabezpieczenie miejsca wypadku, działania służb ratunkowych, wysłanie kuriera rezerwowego z dokumentami powołania.

Ćwiczenie zakończyło się pokazem udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzonym przez członków Zespołu Ratownictwa Medycznego BPR SP ZOZ w Sanoku. Po zakończeniu ćwiczenia nastąpiło omówienie przebiegu poszczególnych etapów, uzyskanych efektów i podsumowanie, podczas którego Wójt Gminy podkreśliła, iż dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich uczestników ćwiczenia zostały osiągnięte zakładane cele i efekty szkoleniowe – był to ostatni etap ćwiczenia.

Istotą ćwiczenia było wypracowanie zdolności analizowania, podejmowania właściwych decyzji oraz sposobów ich realizacji przez członków zespołu zarządzania kryzysowego, zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania zadań obronnych oraz działania w warunkach kryzysowych (głównie obsady Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej) oraz sprawdzenie zdolności i szybkości reagowania na zakłócenia w trakcie realizacji zadań operacyjnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, we współdziałaniu ze służbami, tj. Siłami Zbrojnymi RP, Policją, Strażą Pożarną i Służbą Medyczną.

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska Pani Teresa Brzeżawska – Juszczak składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom ćwiczenia za ich zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań, a szczególnie:
1. żołnierzom 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku,
2. funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Sanoku,
3. zespołowi ratownictwa medycznego BPR SP ZOZ w Sanoku,
4. strażakom – ratownikom z jednostki OSP Tyrawa Wołoska,
5. Komendantowi Powiatowemu PSP w Sanoku za zorganizowanie transportu samochodu – rekwizytu służącego do przeprowadzenia epizodu praktycznego ćwiczenia,
6. Panu Stanisławowi Lenio, właścicielowi firmy STALNEY z Nadolan, za udostępnienie samochodu osobowego, jako rekwizytu do ćwiczenia.

 

URZĄD GMINY
TYRAWA WOŁOSKA

 

Galeria z ćwiczeń:

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność