LX sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LX sesję nadzwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22.03.2024 r. Sesja odbędzie się 27 marca 2024 r. /środa/ o godz. 08.30 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w Świetlicy „Mrówka”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/288/2024 z dnia 22.01.2024 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2024 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2024 – 2027.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012” w Gminie Tyrawa Wołoska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8. Zakończenie sesji

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

27 mar 2024
Zakończone!

Czas

08:30
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność