LVIII sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LVIII sesję zwykłą Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 26 lutego 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w Świetlicy „Mrówka” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr LV/23, LVII/24).
3.a. Przyjęcie Protokołu nr LV/23;
3.b. Przyjęcie Protokołu nr VII/24.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/288/2024 z dnia 22.01.2024 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2024 – 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tyrawa Wołoska.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej za 2023 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
13. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
14. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
15. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
16. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

26 lut 2024
Zakończone!

Czas

16:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność