LIX sesja Rady Gminy Tyrawa

Serdecznie zapraszam na LIX sesję zwyczajną Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 18 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w Świetlicy „Mrówka” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (LVI/24).
3.a. Przyjęcie Protokołu nr LVI/24;
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
7. Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy domowej i ochrony Ofiar Przemocy Domowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/288/2024 z dnia 22.01.2024 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2024 – 2027.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2024 r.”
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy polichromowanej i złoconej strukturze ikonostasu oraz prestołu w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskewii w Hołuczkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Paraskewii w Hołuczkowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej na przeprowadzenie prac związanych z poprawą stanu technicznego Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny
w Rakowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rakowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym i prospekcie organowym w kościele pw. Krzyża Świętego i Matki Boskiej Królowej Polski w Rozpuciu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele pw. Krzyża Świętego i Matki Boskiej Królowej Polski
w Rozpuciu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ikonostasie w nawie oraz dekoracji malarskiej ścian przedsionka w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Siemuszowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Siemuszowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej na przeprowadzenie konserwacji techniczno-estetycznej polichromowanej balustrady parapetu chóru w kościele parafialnym.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie Wołoskiej na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele parafialnym.
22. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
23. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
24. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
25. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

18 mar 2024
Zakończone!

Czas

16:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność