Joanna Marzena Szylak

Do zadań wójta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz kierowanie urzędem, reprezentowanie gminy na zewnątrz,
2) przedkładanie radzie gminy projektów uchwał,
3) określanie sposobu wykonywania uchwał,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) wykonywanie budżetu,
6) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
8) dokonywanie wydatków budżetowych,
9) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
10) dysponowanie rezerwami budżetu gminy,
11) blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą,
12) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
13) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządzania mieniem gminy,
14) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,
15) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wojewódzkiej i powiatowej oraz pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej admin.,
16) upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu wójta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
17) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
18) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
19) rozstrzygania sporów kompetencyjnych między pracownikami urzędu,
20) ogłaszanie budżetu gminy.
21) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
22) organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk i katastrof,
23) informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związków między gminnych,
24) składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań oraz informacji o swojej pracy między sesjami.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność