Teresa Brzeżawska-Juszczak

Wójt Gminy Tyrawa Wołoska w kadencji 2018-2023. Urodzona w dniu 27.05.1970 roku. Szczęśliwa żona Cezarego oraz dumna matka trójki dzieci Natalii, Cezarego i Kamila. Z wykształcenia pielęgniarka, działaczka społeczna, Radna w Gminie Tyrawa Wołoska (członek komisji rewizyjnej oraz finansów w latach 2014-2018). W latach 2005 – 2008 pełniła funkcję Sołtysa wsi Siemuszowa podczas której organizowano wiele wydarzeń kulturalnych, imprez rodzinnych oraz spotkań z mieszkańcami. W latach 2010 – 2018 była ławnikiem w Sądzie dla nieletnich
w Sanoku.
Od roku 2005 członkini Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Siemuszowa. Członek Polskiego Związku Łowieckiego oraz członek Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sanoku od roku 2008 (Sekretarz Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sanoku od roku 2015). Od roku 2016 członkini Klubu Polskich Dian. Aktualnie Delegat z Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sanoku na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Krośnieńskiego.
Aktywna radna – inicjatorka i współorganizatorka wielu propozycji projektów uchwał niezwykle ważnych dla poszczególnych miejscowości Gminy Tyrawa Wołoska. Jako Radna miejscowości Siemuszowa składała wiele wniosków, które były niezwykle istotne dla mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska. Prywatnie z zamiłowania myśliwy oraz administrator gruntów zajmująca się gospodarstwem.

Doświadczenie zawodowe:

2018 – aktualnie            WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA

2018 – aktualnie            Delegat z Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sanoku na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Krośnieńskiego

2014 – 2018                    Radna Gminy Tyrawa Wołoska

2008 – 2021                   Sekretarz Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Sanoku

2008 – aktualnie           Członek Polskiego Związku Łowieckiego

2006 – 2014                   Ławnik w Sądzie dla nieletnich w Sanoku

2005 – 2008                  Członek Koła Gospodyń Wiejskich

2005 – 2008                  Sołtys wsi Siemuszowa

1990 – 1996                   Krakowski Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II, Oddział Pulmonologiczny jako pielęgniarka

 

Do zadań wójta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz kierowanie urzędem, reprezentowanie gminy na zewnątrz,
2) przedkładanie radzie gminy projektów uchwał,
3) określanie sposobu wykonywania uchwał,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) wykonywanie budżetu,
6) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
8) dokonywanie wydatków budżetowych,
9) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
10) dysponowanie rezerwami budżetu gminy,
11) blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą,
12) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
13) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządzania mieniem gminy,
14) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,
15) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wojewódzkiej i powiatowej oraz pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej admin.,
16) upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu wójta decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
17) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
18) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,
19) rozstrzygania sporów kompetencyjnych między pracownikami urzędu,
20) ogłaszanie budżetu gminy.
21) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
22) organizowanie akcji ratowniczych w przypadkach klęsk i katastrof,
23) informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia gminy do związków między gminnych,
24) składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań oraz informacji o swojej pracy między sesjami.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność