Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko – PZM 2030+

Fundusze Europejskie

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).

 

Burmistrz Sanoka zaprasza udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora, pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu.
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 8 maja 2023 r. do  30 maja 2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi/wnioski do dokumentu Prognozy można zgłaszać:

  1. na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, z dopiskiem „Prognoza dla SUMP”
  2. ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w godzinach pracy Urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: fundusze@um.sanok.pl wpisując w tytule maila: „Prognoza dla SUMP”.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

 

formularz_zgłaszania_uwag_SUMP

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność