Zakres pomocy społecznej udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej

 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zakres pomocy społecznej udzielanej przez ośrodek pomocy społecznej.

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały przysługuje:
  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 • zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy;
  2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;
  3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne;
  4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego;
  5. Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego;
  6. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego;
  7. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
   1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
   2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
 • Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym
 • interwencja kryzysowa – zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej
 • niezbędne ubranie, tj. bielizna, odzież i obuwie
 • zakup jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych, a także dla dzieci
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie się
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, a także specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania , kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne osobom uprawnionym
 • udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych
 • zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • bilet kredytowany.

 

Główne zasady udzielania pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc winna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu. Następnie pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny. Przyznanie lub odmowa świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Jedynie udzielenie świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Decyzje wydawane są w formie pisemnej i od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego – przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z ww. okoliczności.

Kryterium to stanowią kwoty:

 • 776,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
 • 600,00 zł – dla każdej osoby w rodzinie.

Współpraca
Osoby i rodziny objęte pomocą społeczną są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. W celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny korzystającej z pomocy, ośrodek pomocy społecznej zawiera z ww. KONTRAKT SOCJALNY. Kontrakt socjalny jest pisemna umową, zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, która określa zobowiązania i uprawnienia stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań.

 

 

Realizowane projekty:

plakat informacyjny plakat informacyjny plakat informacyjny plakat informacyjny

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność