Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Tyrawa Wołoska

Plakat informacyjny

Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego, to dokument strategiczno – planistyczny, który nakreśla kierunki rozwoju całego obszaru w zakresie rozwoju mobilności. Projekt planu był poddany konsultacjom społecznym w dniach od 6 marca 2023 r. do dnia 28 marca 2023 r. wszystkie zgłoszone uwagi w ramach konsultacji zostały uwzględnione w dokumencie. Ponadto dla dokumentu została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko, która również została poddana konsultacjom społecznym i uzyskała pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 30 października 2023 r. na LIII sesji Rady Gminy Tyrawa Wołoska dokument został przyjęty.

Kolejnym etapem będzie wdrażanie założeń dokumentu w życie. Planowane jest powołanie zespołu roboczego, który będzie monitorował wdrażanie Planu, a także w uzasadnionych przypadkach będzie dokonywał jego aktualizacji. Realizacja siedmiu celów operacyjnych wskazanych w dokumencie przyczyni się do osiągnięcia zrównoważonego rozwój całego obszaru, między innymi poprzez wsparcie i rozwój transportu zbiorowego, ruchu rowerowego oraz pieszego.

Cele operacyjne zostaną zrealizowane poprzez szereg działań wskazanych w dokumencie, z których każde uwzględnia poprawę lub zwiększenie komfortu mieszkańców związanego z podróżowaniem, przez co ich realizacja wymaga stworzenia rozwiązań systemowych zmniejszających szkodliwe oddziaływanie transportu na środowisko naturalne, poprawiających warunki mobilności oraz wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.

Powyższe założenia będą możliwe do osiągnięcia przy zaangażowaniu i akceptacji mieszkańców dlatego w przyszłości będą realizowane różnego rodzaju kampanie informacyjne i konsultacje społeczne dla mieszkańców.

W przyszłości Plany Zrównoważonej Mobilności będą wymagane przy aplikowaniu o środki zewnętrzne  na realizację projektów infrastrukturalnych.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność