KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH świadczenie z pomocy społecznej

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@tyrawa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej , na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ust.3, art. 9 ust.2 lit. b RODO, art.16 oraz art. 100 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie oraz podmiotom wskazanym do odbioru świadczenia, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat od zaprzestania korzystania z pomocy licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania z pomocy, lub przez okres 5 lat w przypadku świadczeń pieniężnych, zapewnienia usług specjalistycznych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, udzielenia pomocy rzeczowej, kierowania do ośrodków wsparcia, poradnictwa specjalistycznego lub pracy socjalnej (jeżeli dokumentacja dot. tych świadczeń jest przechowywana zbiorczo w aktach świadczeniobiorcy, okres przechowywania wynosi 10 lat), z zastrzeżeniem pkt 6.
6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej:
• dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
• sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH stypendium szkolne

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@tyrawa.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego ustalenia prawa do świadczenia wynikającego z ustawy:• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia – stypendium szkolnego, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH                      

   Fundusz Alimentacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13 46 56 939, e-mail: gopstyrawawoloska@interia.pl .
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Janusz Burak, tel. 13 46 56 937,

e-mail:  iod@tyrawa.pl

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego dotyczącego ustalenia prawa do świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zwanej dalej Ustawą.
 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
 3. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od innych podmiotów na potrzeby prowadzonej sprawy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej, dane te mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz GOPS w Tyrawie Wołoskiej pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktycznie związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz GOPS w Tyrawie Wołoskiej.
 5. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania czasu niezbędnego do realizacji celów w zakresie, w którym Administrator te dane przetwarza lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie danych wymaganych do realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania danych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

 

Zapoznałam/em się z treścią ……………..…………………………………..

(data i czytelny podpis)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH                        

Świadczenia rodzinne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13 46 56 939, e-mail: gopstyrawawoloska@interia.pl .
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Janusz Burak, tel. 13 46 56 937,

e-mail:  iod@tyrawa.pl

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego dotyczącego ustalenia prawa do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych – zwanej dalej Ustawą.
 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
 3. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od innych podmiotów na potrzeby prowadzonej sprawy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej, dane te mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz GOPS w Tyrawie Wołoskiej pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktycznie związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz GOPS w Tyrawie Wołoskiej.
 5. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania czasu niezbędnego do realizacji celów w zakresie, w którym Administrator te dane przetwarza lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie danych wymaganych do realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania danych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

 

Zapoznałam/em się z treścią ……………..…………………………………..

(data i czytelny podpis)

 

 

 

 

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność