Informacja o przeprowadzaniu wyborów uzupełniających ławników

informacja

Informacja o przeprowadzaniu wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku na kadencję 2024-2027

 

Na podstawie art. 168 w zw. z art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.)  Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy Tyrawa Wołoska o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję przypadającą na lata 2024-2027.

 

W związku z powyższym, Rada Gminy Tyrawa Wołoska przystępuje do wyboru:

– 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia do dnia 23 lutego 2024r.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto;

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Pomiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są;

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydat na ławnika dołącza następujące dokumenty;

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie  została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U z 2022r. 2527) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 7. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kartę zgłoszenia z pozostałymi formularzami można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można składać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska  pok. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Załączniki:

karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika

lista osób popierających kandydaturę na ławnika

osw. kandydata-przestepstwo

ośw. o prawach rodzicielskich

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność