KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH                   

      Fundusz Alimentacyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej, 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13 46 56 939, e-mail: gopstyrawawoloska@interia.pl .
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Janusz Burak, tel. 13 46 56 937,

e-mail:  iod@tyrawa.pl

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego dotyczącego ustalenia prawa do świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zwanej dalej Ustawą.
 2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
 3. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od innych podmiotów na potrzeby prowadzonej sprawy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej, dane te mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz GOPS w Tyrawie Wołoskiej pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktycznie związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz GOPS w Tyrawie Wołoskiej.
 5. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania czasu niezbędnego do realizacji celów w zakresie, w którym Administrator te dane przetwarza lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Podanie danych wymaganych do realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania danych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.

 

Zapoznałam/em się z treścią ……………..…………………………………..

(data i czytelny podpis)

 

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność