DODATEK GAZOWY: REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023 ROKU.

Mieszkańcom zużywającym gaz do ogrzewania domów lub budynków przysługuje dodatek gazowy, czyli refundacja kosztów podatku od towarów i usług (VAT), który od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23% (w 2022 roku wynosił 0%.)

Komu przysługuje dodatek gazowy?

Dodatek gazowy przysługuje mieszkańcom, którzy:

 • jako główne źródło ogrzewania domu wykorzystują kocioł na paliwa gazowe (z sieci),
 • wpisali lub zgłosili źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB,
 • spełniają kryterium dochodowe, czyli ich przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
  • 2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowych.

Refundacja nie przysługuje osobom, które kupują butle z gazem, mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody. Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy (z wyjątkiem nowych źródeł ogrzewania, które powinny być zgłaszana na bieżąco).

Składanie wniosku

Aby otrzymać dodatek gazowy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT wraz z potrzebnymi załącznikami, dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej w pokoju numer 4.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek można złożyć w:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej w pokoju numer 4 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon. 7.30-18, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-13,
 • lub elektronicznie np. przez EPUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę, która dokumentuje dostarczenie paliwa w okresie między 1 stycznia 2023 a 31 grudnia 2023 roku (kserokopię faktury i oryginał do wglądu),
 • dowód opłacenia faktury (kserokopię dowodu wpłaty i oryginał do wglądu).

W niektórych przypadkach potrzebne mogą być dodatkowe dokumenty, wymagane do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

WAŻNE: Kwota VAT-u będzie zwracana na podstawie faktury rozrachunkowej za dostarczenie gazu (a nie faktury za prognozę opłat za gaz)!

Termin składania wniosku:

 • do 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

O ustawie: 1 stycznia 2023 roku weszła w życie tzw. tarcza energetyczna, chroniąca gospodarstwa domowe i podmioty wrażliwe (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych. Na podstawie tej ustawy najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługuje refundacja kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23%. W 2022 roku wynosił 0%.

Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu +134656928 lub w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej w pokoju numer 4 w godzinach pracy Ośrodka, tj. pon. 7.30-18, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-13.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność