Urząd Gminy Tyrawa Wołoska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://tyrawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacja, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 1. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt, że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
 2. Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu.
 3. Na stronie internetowej mogą być zamieszczane filmy, do których nie dodano jeszcze napisów.

W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

 • wykorzystanie bezpłatnego narzędzia RoboBraille lub OCR do odczytu treści skanu, lub
 • kontakt z nami – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-12

Oświadczenie sporządzono dnia 2024.03.12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialna jest Michał Kocunik, adres poczty elektronicznej: informatyk@tyrawa.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 46 56 935. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś  ich elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub jej elementu, aplikacji mobilnej, której dotyczy żądani
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, tel. +48 13 46 56 931, e-mail: urzad@tyrawa.pl

Na parterze  budynku Urzędu Gminy ma swoja siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

– wejście główne od strony południowo – wschodniej, do którego prowadzą schody z poręczami;

– drugi wejście, również od strony południowo – wschodniej, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Drzwi wejściowe nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.
 4. Na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Na parkingu przy budynku wydzielono jedno miejsca parkingowego dla osób
  z niepełnosprawnością.
 6. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych – podstawa prawna: art. 20a i 20b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44).
 7. W budynku brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa.
 8. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty oraz ze stanowiskowej pętli indukcyjnej.
 9. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez jedną klatkę schodową. Brak wydzielenia przeciwpożarowego oraz brak windy do celów ewakuacyjnych. Dla osób niepełnosprawnych brak krzesła i noszy ewakuacyjnych oraz nie jest wyznaczone pomieszczenia oczekiwań.
 10. Tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń jest usytuowana na parterze budynku po prawej stronie przy wejściu głównym, a także każdy poziom budynku posiada osobną tablicę informacyjną z rozkładem pomieszczeń.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Brailla, za wyjątkiem tyflomapy z rozkładem pomieszczeń na parterze budynku. Tyflomapa umieszczona jest na parterze budynku po prawej stronie przy wejściu głównym.

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność