XLVIII sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na XLVIII sesję zwykłą Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. /poniedziałek/  o godz.  14.00  w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w Świetlicy „Mrówka” z następującym porządkiem obrad:

1.    Złożenie ślubowania przez Radną.
2.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XLV/23, XLVI/23, XLVII/23).
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/243/2023 z dnia 22 marca 2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
15.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
17.    Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
18.    Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
19.    Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
20.    Zakończenie sesji.

 

 

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Stanisław Chabko

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

17 kwi 2023
Zakończone!

Czas

14:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność