LVI sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LVI sesję Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 22 stycznia 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w Świetlicy „Mrówka”z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (LV/2023).
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
8. Przedstawienie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego do projektu budżetu na rok 2024.
9. Przedstawienie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2024 r. (Uchwała nr 12/46/2023) oraz w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2024 rok (Uchwała nr 12/38/2023).
10. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
11. Dyskusja nad projektem budżetu.
12. Głosowanie nad projektem uchwały: Uchwała budżetowa Gminy Tyrawa Wołoska na rok 2024.
13. Przedstawienie Uchwały Nr 12/53/2023 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska wraz z podjęciem.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tyrawa Wołoska na 2024 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
17. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
18. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
19. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
20. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

22 sty 2024
Zakończone!

Czas

16:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność