LV Sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LV sesję zwykłą Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 28 grudnia 2023 r. /czwartek/  o godz.  14.00  w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w Świetlicy „Mrówka” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr LIV/23).
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.
11. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
12. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
13. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
14. Zakończenie sesji.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

 

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

28 gru 2023
Zakończone!

Czas

14:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność