LIV sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LIV sesję zwykłą Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 27 listopada 2023 r. /poniedziałek/  o godz.  16.00  w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w Świetlicy „Mrówka” z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr LIII/23).
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.    Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
13.    Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
14.    Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
15.    Zakończenie sesji.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

27 lis 2023
Zakończone!

Czas

16:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność