LIII sesja Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LIII sesję zwykłą Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 30 października 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w Świetlicy „Mrówka” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr LI/23, LII/2023).
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tyrawa Wołoska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.
12. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.
13. Sprawy dot. oświaty w Gminie Tyrawa Wołoska.
14. Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
15. Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
16. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
17. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

30 paź 2023
Zakończone!

Czas

16:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność