LI sesja zwykła Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Serdecznie zapraszam na LI sesję zwykłą Rady Gminy Tyrawa Wołoska, którą zwołuję na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.). Sesja odbędzie się 4 września 2023 r. /poniedziałek/  o godz.  16.00  w budynku Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej  w Świetlicy „Mrówka”.
z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG (nr XLIX/23, L/2023).
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacje Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rady.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2023 z dnia 31.01.2023 r. Rady Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2023 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2023-2026.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE”
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Tyrawa Wołoska oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Tyrawa Wołoska.
14.    Wolne wnioski i zapytania. Odpowiedzi na zapytania.
15.    Odpowiedzi na zapytania innych uczestników obrad.
16.    Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
17.    Zakończenie sesji.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Tyrawa Wołoska

Joanna Szylak

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

04 wrz 2023
Zakończone!

Czas

16:00
Kategoria

Przeszukuj stronę

Treść | Menu | Dostępność