Menu Zamknij

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska

Udostępnij

Deklaracja Dostępności Tyrawa

Deklaracja dostępności Serwis Informacyjny Gminy Tyrawa Wołoska

Urząd Gminy Tyrawa Wołoska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis Informacyjny Gminy Tyrawa Wołoska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • W serwisie nie ma nagłówków lub są użyte nieprawidłowo
 • Nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury
 • Brak przycisku wysyłania formularza
 • Brak podanego przycisku wysyłania, w celu zainicjowania zmiany kontekstu
 • Teksty mniejsze niż 18pt mają kontrast słabszy niż 4,5:1
 • Umieszczono na stronie skany/obrazy bez tekstu alternatywnego
 • Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej lub jako skany dokumentów
 • Brak informacji o języku strony
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez KM-COMPLEX.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Malarczuk.
 • E-mail: pawelm@tyrawa.pl
 • Telefon: 13 46 56 935

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 • Adres: Tyrawa Wołoska 175
  38-535 Tyrawa Wołoska
 • E-mail: urzad@tyrawa.pl
 • Telefon: 13 4656931

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Wejście główne od strony południowo – wschodniej, do którego prowadzą schody nie jest dostosowane do potrzeb OzN.
 2. Drugi wejście, również od strony południowo – wschodniej, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych jest częściowo dostepne dla OzN.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. Dla osób poruszajacych się na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.
 5. Na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Na parkingu przy budynku nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób
  z niepełnosprawnością.
 7. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
 8. W budynku brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.