Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Udostępnij

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tyrawa Wołoska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Tyrawa Wołoska.
Data publikacji strony internetowej: 2016-10-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • w serwisie nie ma nagłówków lub są użyte nieprawidłowo
 • nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury
 • brak przycisku wysyłania formularza
 • brak podanego przycisku wysyłania, w celu zainicjowania zmiany kontekstu
 • umieszczono na stronie skany/obrazy bez tekstu alternatywnego
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej lub jako skany dokumentów
 • brak informacji o języku strony

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • zmiana kontrastu strony
 • zmiana odstępów miedzy tekstem
 • powiększony kursor
 • przewodnik do czytania
 • funkcja dla dyslektyków
 • maska do czytania

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-18
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Krzysztof Maziarz – Audytor Specjalista Dostępności Cyfrowej, Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności –sporządzony przez Międzynarodowy Instytut Outsourcingu oraz samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialna jest Michał Kocunik, adres poczty elektronicznej: informatyk@tyrawa.pl.

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 46 56 935. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony internetowej lub jej elementu, aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie,
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, tel. +48 13 46 56 931, e-mail: urzad@tyrawa.pl

Na parterze  budynku Urzędu Gminy ma swoja siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

– wejście główne od strony południowo – wschodniej, do którego prowadzą schody;

– drugi wejście, również od strony południowo – wschodniej, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

 1. W budynku nie ma windy.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze.
 3. Na poziomie parteru znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Na parkingu przy budynku nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób
  z niepełnosprawnością.
 5. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
 6. W budynku brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne.