Menu Zamknij

Autor: Michał Kocunik

Komunikat Państwowego Lekarza Weterynarii w Sanoku

W związku z rozprzestrzenianiem się ASF – afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sanoku przypomina mieszkańcom o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach hodowlanych oraz informowanie go o każdym przypadku znalezienia martwego dzika bądź jego szczątków. Istnieje realne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa ASF na tereny wolne od tej choroby –teren powiatu sanockiego znalazł się w obszarze narażonym na ryzyko przeniesienia tej choroby. 

Dodatkowo powiat sanocki niezmiennie pozostaje obszarem szczególnie narażonym na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (wymagane przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach domowych). 

Konkurs BGR 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w  XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać zarówno właściciele dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. Warunkiem udziału
w Konkursie jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń w środowisku rolniczej pracy, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

 • 04.2023 r.– upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
 • 06.2023 r.– zakończenie etapu wojewódzkiego Konkursu
 • 10-28 lipiec 2023 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

 

Regulamin konkursu na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl

 

KONSULTACJE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ 2030+

 W dniu 6 marca 2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+”

obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego

Konsultacje potrwają do dnia 28.03.2023 r.

 

Jakie kierunki rozwoju są priorytetowe w zakresie mobilności dla naszego obszaru?
W jakim zakresie powinna być prowadzona współpraca samorządów?
Czy wskazane cele w dokumencie są właściwe? Jak powinniśmy rozwijać transport?
To tylko niektóre z aspektów poruszonych w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie dokumentu.

 

Informacje o konsultacjach:

 

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 06.03.2023 r. do dnia 28.03.2023 r.
 2. Projekt dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+” dostępny jest na stronach internetowych samorządów.
 3. Uwagi i wnioski można zgłaszać poprzez wypełnienie formularzy konsultacyjnych zamieszczonych na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład Obszaru:
 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na sanok@gmail.com
 • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy:

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1

38-500 Sanok

z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+”,

 • osobiście podczas spotkań konsultacyjnych stacjonarnych oraz online

 

 1. W ramach konsultacji odbędą się spotkania stacjonarne:

09.03.2023 r. (czwartek) , o godz. 12:00 – Urząd Miasta Sanoka, Sala Herbowa nr 64

09.03.2023 r. (czwartek),  o godz. 16:00 – Urząd Miasta i Gminy Lesko, Sala Narad nr 7

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie online:

06.03.2023 r. (poniedziałek) od godziny 16:00 do godziny 17:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRmYjdkNjEtNmIxMy00NDM3LTk2ODgtZjM2ZWVjN2I0NDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

 

oraz będzie prowadzony dyżur konsultanta online w dniach:

13.03 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 17:30

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ0MzIyNjMtZWY3ZC00NDMzLWIxOWItZGQ0OTIzMjFmNGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

 

16.03.2023 r. (czwartek) w godzinach od 17:00 do 18:30 

Link do dyżuru:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE1MWNjNWYtZTRjYy00NmM3LTg2YjctNDRlOGI3MGU0NWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220c8b28ce-7729-40b6-9d38-60ef1a330639%22%7d

 

 1. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 28.03.2023 r. nie będą rozpatrywane.

 

 

Formularz zmian do projektu PZM2030+

Formularz zmian do projektu PZM2030+

Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ znajduje się na stronie BIP jako załącznik do informacji o konsultacjach

społecznych pod linkiem:

http://bip.tyrawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-342-3111

Ogłoszenie

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wniosek powinien zostać złożony przez osoby zainteresowane odbiorem odpadów z działalności rolniczej obejmującej:

 • folię rolniczą,
 • siatkę i sznurek do owijania balotów,
 • opakowania po nawozach,
 • opakowania typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska 175, w godzinach pracy Urzędu do dnia 17.03.2023 r.

Wniosek dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska,  pok. 24.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku pod warunkiem uzyskania przez Gminę Tyrawa Wołoska dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Kwota dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 500,00 zł za 1 Mg odpadów są to koszty kwalifikowane, natomiast podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany i ponoszony jest przez rolnika.

Konkurs KRUS

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

 

Placówka Terenowa KRUS w Sanoku zaprasza uczniów szkół podstawowych
z obszarów wiejskich (klasy od 0 do 8) do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice obrazującej upowszechnianie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Prace należy dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Sanoku w terminie do  31 marca 2023 r.

Bliższe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Kasy https://www.krus.gov.pl.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie konkursu (regionalnym, wojewódzkim  i ogólnopolskim) otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Zachęcamy również uczniów do zapoznania się ze stroną internetową Kasy skierowaną do najmłodszych, szczególnie zakładkę Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, gdzie znajdują się m.in. kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.  

Bezpośredni link do zakładki:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292