Menu Zamknij

Informacja o otrzymanym grancie

Udostępnij

                                                                                                                                     DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY

 

Gmina Tyrawa Wołoska otrzymała grant w wysokości 100 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Gmina bez barier”, w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu
w projekcie pn. „Dostępny samorząd – granty”.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Tyrawa Wołoska dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie Gminy Tyrawa Wołoska w spełnieniu wymogów dostępności określonych w Ustawie o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Projekt zakłada szereg rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Zaplanowano m.in. modernizację pochylni dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska, dostawę i montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych na parterze budynku o szerokości w świetle min. 90 cm, wykonanie i oznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy, zakup i montaż tablic informacyjno – nawigacyjnych przy wejściu głównym i na wszystkich poziomach budynku Urzędu Gminy, zakup i montaż  tabliczek na drzwi
z wypukłymi oznaczeniami nr pokoi oraz nazwą stanowiska pracy.

Zakupiona zostanie również przenośna pętla indukcyjna, tyflomapa oraz zestaw komputerowy przystosowany do usługi tłumacza języka migowego.

W ramach ulepszenia dostępności cyfrowej Gminy Tyrawa Wołoska zaplanowano dostosowanie strony internetowej BIP gminy do wymogów WCAG 2.1 oraz KRI.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Realizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

GMINA TYRAWA WOŁOSKA – „GMINA BEZ BARIER”