147514701474142214941438268142414922671421

 

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
 
 Załącznik do zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 czerwca 2018 r.
Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
§ 1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem przewozu dzieci do i ze szkół z terenu gminy Tyrawa Wołoska jest Gmina Tyrawa Wołoska – Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
2. Regulamin przewozu dotyczy dzieci zarówno oddziałów przedszkolnych jak i uczniów klas szkoły podstawowej.
3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu. Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 15 września.
4. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.
5. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.
6. Dyrektor z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora przewozu i przewoźnika o planowanych zmianach w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
7. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu/busa, które ustalają dyrektorzy szkół są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.
8. W przypadku opóźnienia autobusu/busa uczniowie czekają na przystanku max 25 min po czym wracają do domów.
§ 2
Uczeń
1. Z przewozów może korzystać w pierwszej kolejności każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.
2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie/busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
  • • wsiadać i wysiadać z autobusu/busa bez zgody opiekuna dowozu;
  • • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
  • • zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  • • żądać zatrzymania autobusu/busa w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  • • rozmawiać z kierowcą,
  • • dokonywać zniszczeń w autobusie.
 
4.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa tylko w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z wykazem ustalonym w par. 3.
5. Uczniowie zobowiązani są być co najmniej 5 minut przed czasem odjazdu w wyznaczonym miejscu wsiadania.
6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
7. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.
8. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.
10. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus/bus, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.
11. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy.
§ 3
Wykaz punktów zbiorczych dla uczniów korzystających z dowozu/odwozu.
1. Siemuszowa;
• punkt zbiorczy przy leśniczówce Siemuszowa Piła (po zwiększeniu nośności mostu),
• przystanek autobusowy Siemuszowa szkoła,
• punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu Siemuszowa Góra (przy starej świetlicy),
• przystanek autobusowy przy leśniczówce,
2. Hołuczków;
• przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu do remizy OSP,
3. Tyrawa Wołoska;
• wysepka obok szkoły,
• przystanek autobusowy obok GOK,
• przystanek autobusowy w centrum przy drodze Przemyśl - Sanok,
4. Rakowa;
• Przystanek autobusowy przed sklepem,
• przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu na Zawadkę,
• przystanek autobusowy przy byłym gimnazjum,
• przystanek autobusowy przy końcu wsi (przy wjeździe na skład drewna),
5. Rozpucie;
• przystanek Rozpucie Huty,
• przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu na Kreców,
• punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu na Zawadkę (obok dawnej szkoły),
 
 
  • • punkt zbiorczy Rozpucie Góra (100 metrów powyżej sklepu w stronę Zawadki),
  • • przystanek autobusowy przy remizie OSP.
 
§ 4
Rodzice/opiekunowie prawni
1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu/busa aż do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach/busach (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
4. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły skąd po interwencji odbierają je rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego przejazdu.
§ 5
Opiekun przewozu/kierowca
1. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.
2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów (w tym weryfikacji listy uprawnionych pod kątem nieobecności w szkole) i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.
4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.
5. W przypadku wypadku lub awarii autobusu/busa przewożącego uczniów, kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu i dyrektorów szkół natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
6. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich pod opiekę szkoły oraz w drodze powrotnej; od chwili wejścia ucznia do autobusu/busa przy szkole do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
7. W drodze do szkoły; od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa przy szkole a w drodze powrotnej ze szkoły; do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa - opiekę nad nim sprawuje szkoła.
8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu informuje ustnie wychowawcę lub dyrektora szkoły oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.
§ 6
Obowiązki przewoźnika
Obowiązkiem przewoźnika jest:
1. terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
2. przewożenie uczniów autobusami/busami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
3. właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;
4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy/busy służące do przewozu dzieci i młodzieży;
5. w przypadku awarii autobusu/busa zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego
 
warunki określone w powyższych punktach;
6. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie koordynowania rozkładów jazdy oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu uczniów.
 
§ 7
Przepisy końcowe
1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu sierpniu każdego roku szkolnego, poprzez udostępnienie go na stronie internetowej Tyrawy Wołoskiej www.tyrawa.pl, szkół www.tyrawa-woloska.edu.pl, u Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Tyrawa Wołoska oraz w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
  • • podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą
  • • w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
 
3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 r.

Wybierz poprzedni miesiąc sierpień 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Nowe

 

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA, 35-535 TYRAWA WOŁOSKA 175, TEL. (013) 46 56 931, FAX. (013) 46 56 924, E-MAIL: URZAD@TYRAWA.PL
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]